טופס התחייבות לשמירת סודיות

מודע/ת לכך כי במסגרת פעילותי בעמותת טופז ייחשף בפני, בין במישרין ובין בעקיפין, בין השאר גם מידע הנוגע לצנעת הפרט של מקבלי/ות השרות בעמותה ( להלן : "המידע האישי").

כמו כן ייתכן וייחשף בפני גם מידע רגיש לעמותה בדבר פיתוח פרויקטים ייחודיים, רעיונות ויוזמות, דרכי שיווק, דרכי גיוס ופיתוח משאבים וכן פרטים בדבר מערך התורמים של העמותה (להלן: "המידע הרגיש").

אני מתחייב/ת בזה בחתימתי ומרצוני החופשי, לשמור על סודיות ביחס למידע האישי ולמידע הרגיש שיגיעו אלי בכל דרך ואופן שהם עקב פעילותי במסגרת ו/או עבור העמותה, וכן לא לעשות בהם שימוש שלא במסגרת פעילות/עבודתי בעמותה.

התחייבותי זו תחול גם אם המידע נמסר לי על ידי המטופלים/ות בעמותה ו/או בני/בנות משפחתם.
ההתחייבות על מסמך זה תמשיך לחול גם לאחר סיום פעילותי/עבודתי/התנדבותי בעמותה.
ידוע לי כי חתימתי על התחייבות זו הינה תנאי מוקדם להסכמת העמותה לפעילות כלשהי מצידי במסגרת העמותה.