טופס בקשת התנדבות בטופז

מתנדב/ת יקר/ה,
אנו מודים לך על רצונך לקחת חלק בעשיה המשמעותית של עמותת טופז ומברכים אותך על הצטרפותך למעגל המתנדבים הפעילים בעמותה.

לקראת כניסתך לתפקידך כמתנדב/ת הרינו להביא לידיעתך עקרונות מנחים לעבודתך:

עבודת המתנדב/ת בטופז נעשית ללא תשלום. הננו רואים בך כשותף/ה למתנדבי המטה והשטח של טופז, לצוות העובדים וכמסייע/ת לציבור הלקוחות של העמותה ומיזמיה.
זכויות:
1. יש לך הזכות להביע דעה וביקורת, להעלות הצעות ולהשתתף בתכנון פעילות העמותה/המיזם.
2. כמתנדב/ת הנך זכאי/ת לקבל הכשרה מתאימה לתפקיד אותו תמלא/י, ותקבל/י ייעוץ, הדרכה והעשרה באופן קבוע.
3. יש לך הזכות לקבל הכרה המתבטאת בביטויי הערכה, אותות הוקרה וקידום.
4. כמתנדב/ת הנך מבוטח/ת כנגד נזקי גוף במסגרת ההתנדבות עפ"י הוראת חוק הביטוח הלאומי, בדומה לנפגעי עבודה ועל פי חוק וכללי הביטוח הלאומי.
חובות:
1. ככל אנשי הצוות, עליך לשמור על כללי האתיקה המקצועית ולשמור בסודיות כל מידע הקשור לאוכלוסיית היעד המגיע אליך במהלך עבודתך. עליך לחתום על טופס התחייבות לשמירת סודיות.
2. בנוסף, הנך מתחייב/ת שלא למסור מידע ו/או להתראיין לכל אמצעי תקשורת בנוגע לעמותת טופז או לפעילותך בעמותה, ללא אישור העמותה מראש ובכתב.
3. הנך מתחייב/ת לפעול בהתאם להנחיות המפעיל/ה וכן לדווח ללא דיחוי על כל אירוע יוצא דופן בו נתקלת במהלך פעילותך.
4. ככל אנשי הצוות, עליך להשתתף בישיבות צוות תקופתיות.
5. תקופת התנדבותך תתואם יחד עם רכז/ת המתנדבים.
6. כעל יתר העובדים חלה עליך חובת הודעה מוקדמת על היעדרות צפויה, על חופשה או על הפסקת עבודה.
7. אם מעל/ה המתנדב/ת באמון הממונים עליו/ה או התנהג/ה באופן שאינו מאפשר המשך התנדבות בטופז רשאי/ת רכז/ת המתנדבים להפסיק את התנדבותו/ה לאלתר.

אנו מוקירים את נכונותך להעניק מזמנך, ממרצך וממקצועיותך לעמותה.