הסכם פעילות מתנדב/ת היוצאים למשימה בחו"ל למבצע "באשר תלכי"

א. כללי
הסכם זה נחתם בין טופז למתנדביה היוצאים לפעילות בפרויקטים קהילתיים והומניטריים במדינות מתפתחות או בקהילות במשבר מטעמה. מטרת ההסכם היא להבהיר את מחויבות המתנדב/ת כלפי טופז ומחויבות טופז כלפיו, כמו גם להסדיר את מקומו של צד שלישי – השותף, השותפים הנוספים והארגון המקומי שבמסגרתו יפעלו.
ב. פרטי המתנדב/ת:
הסכם זה נחתם בין טופז למתנדביה היוצאים לפעילות בפרויקטים קהילתיים והומניטריים במדינות מתפתחות או בקהילות במשבר מטעמה. מטרת ההסכם היא להבהיר את מחויבות המתנדב/ת כלפי טופז ומחויבות טופז כלפיו, כמו גם להסדיר את מקומו של צד שלישי – השותף, השותפים הנוספים והארגון המקומי שבמסגרתו יפעלו.
במסגרת התוכנית : באשר תלכי
פרטי ההסכם:
1. מחויבות רעיונית
* מטרת ההתנדבות היא מימוש יעדיה של תוכנית/מבצע באשר תלכי במסגרת טופז .
* המתנדב/ת מצהיר בזאת על מחויבותו למימוש מטרות ויעדי התוכנית בשטח, תוך דיווח על הנעשה בהתאם להבנות המצב.

2. הסדרי ההתנדבות:
* טופז והמתנדב/ת מתחייבים לפעול בהתאם למסגרת הפעילות ולעקרונות כפי שהוצגו בשיחת השיגור ובשיחות האורנטציה עם מנהל/ת המשלחת.

3. מחויבות מקצועית
* לקיים את ההתנדבות ולמלא את כל משימותיה באופן המועיל והיעיל ביותר, בכל זמן, במיטב כוחותיו, במרץ ובשקדנות.
* לקיים את ההתנדבות במסירות ובנאמנות לטופז, ו/או לשותפיה השונים בהתאם למטרותיה ומשימותיה.
* להימנע מכל דבר שיש בו ניגוד עניינים, בין טובת טופז לטובתו הוא או טובתו של אדם אחר.
* להימנע מכל דבר שיש בו בכדי למנוע ממנו קיום משימה כלשהי ממשימות ההתנדבות, או להפריע בקיומה או להפחית מיכולתו לקיים את ההתנדבות.
* מבלי לגרוע מכלליות האמר לעיל, המתנדב/ת מתחייב להימנע מלקחת על עצמו ביצוע עבודה ו/או משימה כלשהי, זולת משימות התנדבות, לרבות לימודים, מחקר או עבודה רוחנית כלשהי במסגרת בית ספר, אוניברסיטה, מכון או מסגרת סדירה כלשהי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה שלא בתיאום עם טופז. במידה ונקבע תיאום כזה, כל דו"ח, מסמך או אחר יציין את השותפות המלאה בין טופז ושותפיה בכל הקשור לשליחות.
* במידה והמתנדב/ת מייצג ארגונים נוספים, קדימות הייצוג הינה לטופז ולמהנדסים ללא גבולות.

4. מסגרת הזמן והתייצבות
* המתנדב/ת מתחייב להקדיש את זמן שהותו במקום, בהתאם למה שנקבע בינו ובין השותפים לתוכנית, על בסיס המטרות והיעדים שהוגדרו במסגרת הפעילות שהוסכם עליה מראש.
* המתנדב/ת מתחייב לצאת להתנדבות במועד ובאמצעי הדרך וההסעה שסוכמו עם טופז, להתייצב בפני הארגון המקומי ו/או נציג ארגון טופז בשטח או מי מטעמו במועד שנקבע, ולהיות בקשר רציף עימו. לא לעזוב את מקום ההתנדבות לפני תום תקופת ההתנדבות או לפני סיום ההתנדבות או לפני הפסקת ההתנדבות ולהודיע לנציג הארגון ו/או נציג ארגון טופז בשטח או מי מטעמו, על עזיבת מקום ההתנדבות ומועדה.

5. תקופת צינון לארח החזרה הביתה
* במהלך שהותו בתוכנית / מבצע באשר תלכי המתנדב/ת מתחייב לא לקדם רעיונות ונושאים עסקיים או הומניטריים שאינם נוגעים לפעילותו בתוכנית. במידה והמתנדב/ת ממשיך את שהותו בחו"ל לאחר סיום ההתנדבות, המתנדב/ת מתחייב לא לעסוק או לקדם נושאים עסקיים או הומניטריים מתחרים (מהסוג שנחשף אליהן בתוכנית) במסגרות אחרות בחו"ל עד לחזרתו הביתה. עם שובו לארץ, חלה עליו תקופת צינון של שנה שבה הוא מתחייב שלא לקדם נושאים עסקיים או הומניטריים מתחרים.
6. ביטחון ובטיחות: * טופז והארגון המקומי יעשו כל שביכולתם לשמור על הביטחון והבטיחות האישית של המתנדב/ת בכל הנוגע לשהותו במקום ולעבודתו במקום, במידת הסביר על פי הנהוג באזור השליחות.
* המתנדב מתחייב לפעול על פי הנחיות הבטיחות שניתנו לו הן בארץ והן בתוכנית המקומית.

7. חובת הדיווח
* המתנדב/ת מתחייב לדווח על פעילותו במסגרת פורמט דיווח שיקבע על ידי מרכז ההתנדבות המקומי בתדירות כפי שיסוכם על ידי המנהל המקצועי בשטח.

8. הפסקת הפעילות וקיצור זמן ההתנדבות
* במידה שהתעוררה בעיה שאינה מאפשרת למתנדב/ת או מקשה על יכולתו להישאר במסגרת התוכנית כפי שסוכם, ידווח על כך למרכז התוכנית בשטח ולמנהל התוכנית בארץ. סיכום על הפסקת הפעילות ייעשה במשותף ובהסכמה של שני הצדדים.
* במידה שהמתנדב/ת הפסיק את פעילותו בצורה חד צדדית בטרם עת וללא סיבה סבירה, מוסכם בין הצדדים כי המתנדב יידרש להשתתף במימון עלויות שליחותו.
* לטופז שמורה הזכות לסיים את עבודתו של מתנדב/ת בצורה מידית במידה והמתנדב/ת הפגין התנהגות לא הולמת, ובכלל זה אלימות ותוקפנות מסוג כל שהוא (מילולית או פיזית) כלפי מתנדבים אחרים, הקהילה המקומית ו/או הארגונים השותפים, עובדיהם ונציגיהם.